مدارﮎ ﻻﺯﻡ جهت دریافت تلفن ﺛﺎﺑﺖ

برای خیلی از ما پیش آمده که بخواهیم برای محل کار یا محل مسکونی خود خط تلفن ثابت بگیریم. چطور و از کجا و به چه صورت اقدام کنیم را ما در این مطلب برای شما دوستان گرامی خواهیم گفت.سعی شده است در مورد اینکه چه شرایطی برای اشخاص حقوقی و چه شرایطی برای افراد حقیقی باید وجود داشته ومدارک مورد نیاز وهمچنین مراحل ثبت نام و مدت زمان نصب و راه اندازی خط تلفن ثابت همه و همه در این مطلب گنجاده شود.

 از خدمات مراکز مخابراتی در هر شهر و یا مناطق شهری، ارائه ی تلفن ثابت برای اماکن مسکونی و تجاری است. فرد متقاضی باید برای ارائه ی درخواست دریافت تلفن ثابت به مرکز مخابراتی منطقه محل زندگی خود مراجعه کند. 

اطلاعات تماس مراکز مخابراتی مناطق مختلف شهر تهران در آدرس اینترنتی http://www.tct.ir/?siteid=1&pageid=184 قابل مشاهده بوده و در خصوص شهرهای دیگر نیز باید به وب سایت اداره ی مخابرات آن شهر مراجعه نمود و یا با شماره 118 تماس گرفته و اطلاعات لازمه را کسب نمود.

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ دریافت ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑت: 

ﺳﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ باید ۱۸ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺣﮑﻢ ﺭﺷﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ۱۸ ﺳﺎﻟﮕﯽ هم ممکن ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮﺍﯼ متقاضیان زیر 18سال ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺁﻧﺎﻥ (ﻭﻟﯽ ﻳﺎ ﻗﻴﻢ) ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﮐﻴﻞ نیازمند ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﯽ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ است.
ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﻮﻳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺗﻠﻔﻦ ثابت داشته باشند.
نکته: ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣشترک بین چند فرد ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺷﺮﺍﻳﻂ محیطی ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ:
-ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺩﺍﺋﺮﯼ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻳﺎ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد. - ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﮎ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪﺭﮎ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻳﺎ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﮑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺼﺐ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻠﺮﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ (ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺼﻮﺏ ) ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻬﺎیی که ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻓﻨﯽ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وجود ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ داشت.

ﻣﺪﺍﺭﮎ مورد نیاز برای دریافت تلفن ثابت:

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﯽ:
ﺍﺻﻞ ﻭ ﮐﭙﯽ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻠﯽ 
ﺍﺻﻞ ﻭ ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﮑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺣﮑﻢ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ:
ﺍﺻﻞ ﻭ ﮐﭙﯽ ﺁﮔﻬﯽ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻳﺎ ﺁﮔﻬﯽ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺁﻥ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻭﺯ ﻭ ﮐﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀاء ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﻭﻟﺘﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﮐﺘﺒﯽ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﻪ
 ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ فرد مسئول

یکی از مدارک لازم برای تمامی موارد بالا، ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻳﺮﯼ است که در آن تعهد می کند تا ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺿﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ را ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﻋﺬﺭﻱ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻭﺍﺟﺮﺍ کرده ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ کند.

مراحل دریافت تلفن ﺛﺎﺑﺖ:
مراجعه به مرکز مخابراتی منطقه
ارائه ی درخواست دریافت تلفن ثابت
ارائه و تکمیل مدارک لازمه
پرداخت مبالغ مربوطه (مبلغ تلفن ثابت در شهرها و مناطق مخابراتی مختلف متفاوت بوده و از 50 هزار تومان تا 250 هزار تومان متغیر است)
بررسی درخواست و مدارک شما توسط مرکز مخابراتی
امکان سنجی واگذاری تلفن ثابت
نصب و راه اندازی تلفن ثابت

مدت زمان طی مراحل ثبت درخواست دریافت تلفن ثابت و نصب و راه اندازی آن در محل مربوطه بر اساس شهر و منطقه ی شهری متفاوت است و معمولا از لحظه ی تکمیل درخواست و مدارک تا نصب و راه اندازی بین 7 تا 30 روز متفاوت است.  

دیدگاه شما

پر کردن تمامی فیلدها ضروری است