نتایج جست و جو برای

سازمان بهزیستی

مدارک لازم جهت اخذ ویزا برای مهمان خارجی توسط شرکت ها و سازمان ها

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا برای مهمان خارجی عبارتند از:نام شرکت یا موسسه،نام مدیر عامل ،شماره شناسنامه و کد ملی مدیرعامل،آدرس محل کار،ایمیل (جواب درخواست شما به این آدرس ایمیل خواهد آمد.)،موض ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

مدارک لازم برای عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران عبارتند از: فرم كاربرگ تقاضای صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي،فرم اعلام بدهی و فیش واریزی بدهی کپی کارنامه ی قبولی در امتحان نظام مهندس ...

اطلاعات کامل

مدارک لازم برای گرفتن مجوز تاسیس مؤسسه خیریه و موسسات غیر انتفاعی غیرتجاری تحت نظارت سازمان بهزیستی

مدارک لازم برای گرفتن مجوز تاسیس مؤسسه خیریه و  موسسات غیر انتفاعی غیرتجاری تحت نظارت سازمان بهزیستی عبارتند از:نامه ی تائيد نام و مشخصات موسسه از اداره كل ثبت شركت ها در استان های مربوطه،فرم د ...

اطلاعات کامل