نتایج جست و جو برای

انحصار وراثت

مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت

مدارک مورد نیاز برای تقاضای انحصار وراثت عبارتند از:شناسنامه و گواهی فوت متوفی،استشهادیه محضری ،رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)،كپی برابر اصل شده شناسنامه ،دادخواست انحصار وراثت ...

اطلاعات کامل